Atakujesz sędziego? Poniesiesz surowszą karę!

Od kilkunastu dni obowiązują znowelizowane przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, wprowadzające surowsze kary za naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie lub zniesławienie sędziego zawodów piłkarskich, a także za inne wysoce niesportowe zachowanie przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim.

Źródłem tej nowelizacji jest Uchwała nr XII/184 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

Zgodnie z nią:

Art. 61 § 2 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§2.1.Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na:

naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,

innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim,

– po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.

  1. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu sędziego – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 5 meczów.
  2. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na rażącym naruszeniu nietykalności cielesnej sędziego – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 1 rok.

Art. 62 § 3 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§3.1. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych nastąpiło w wyniku naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia, zniesławienia lub innego, wysoce niesportowego zachowania, osobie tej po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.

2. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych nastąpiło w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu sędziego – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 5 meczów.

3. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych nastąpiło w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na rażącym naruszeniu nietykalności cielesnej sędziego – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 1 rok.

Art. 72 § 1 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§1.1.Kto stosuje groźbę, przemoc lub narusza nietykalność cielesną sędziego lub innej osoby w związku z meczem piłkarskim lub działalnością w PZPN lub jego organizacjach członkowskich, w szczególności w celu utrudnienia lub uniemożliwienia podjęcia działań, podlega karze pieniężnej nie niższej niż 2.000 zł, karze dyskwalifikacji lub karze wykluczenia z PZPN.

2. W przypadku, gdy groźba, przemoc lub naruszenie nietykalności cielesnej sędziego, o której mowa w par. 1 ust.1 ma charakter rażący – kara dyskwalifikacji nie może być niższa niż 1 rok.

Zmiany dotyczą nowych form przewinień dyscyplinarnych pod kątem podmiotu, którego dobro jest lub zostało naruszone popełnionym czynem, w tym wypadku jest to sędzia piłkarska/sędzia piłkarski. Dotyczą również czynu skierowanego przeciw sędzi/sędziemu noszącego przy tym znamiona rażącego przewinienia. W obu sytuacjach nowa regulacja wprowadza możliwość wymierzenia przez organ dyscyplinarny surowszej kary od kary przewidzianej za przewinienie typu podstawowego. Wprowadzenie formy kwalifikowanej jest jedną z konsekwencji szeroko zakrojonej akcji #SzacunekDlaArbitra.

W nowych kategoriach deliktów dyscyplinarnych czyli w nowym przepisie art. 61 § 2 pkt 2, dotyczącym zachowania zawodników oraz nowym przepisie art. 62 § 3 pkt 2, dotyczącym zachowania osoby innej niż zawodnik, która jest uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów mieszczą się zachowania polegające na:

naruszeniu nietykalności cielesnej,

znieważeniu lub

zniesławieniu sędziego piłkarskiego.

W tym wypadku podniesiono dolny próg zagrożenia karą z trzech do pięciu meczów dyskwalifikacji. Mamy zatem zróżnicowanie, polegające podwyższeniu progu, co jest charakterystyczne również dla kwalifikowanych form przestępstw lub wykroczeń w prawie powszechnie obowiązującym.

Obecna treść art. 61 § 2 pkt 1 i art. 62 § 3 pkt 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, jest tożsama i odpowiada treści poprzedniego art. 61 § 2 i art. 62 § 3 Regulaminu Dyscyplinarnego, czyli dotyczy nie tylko naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia lub zniesławienia wobec innej osoby niż sędzia, ale także innego wysoce niesportowego zachowania przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim.

Jeżeli zaś przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki (nowy przepis art. 61 § 2 pkt 3), ewentualnie przewinienie, za które osoba została usunięta z ławki rezerwowych (nowy przepis 62 § 3 pkt 3) polegało na rażącym naruszeniu nietykalności cielesnej sędziego – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 1 rok.

Taki sam dolny próg zagrożenia karą został wprowadzony w innym nowym typie kwalifikowanego przewinienia, tj. uregulowanego w Dziale Drugim Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN pt. „Rodzaje przewinień dyscyplinarnych”, jego Rozdziale Trzecim pt. „Niesportowe zachowanie” – nowy art. 72 § 1 pkt 2 – wprowadzający nakaz ukarania za stosowanie groźby, przemocy lub naruszenia nietykalności cielesnej sędziego, która ma rażący charakter w związku z meczem piłkarskim lub działalnością w PZPN lub jego organizacjach członkowskich, w szczególności w celu utrudnienia lub uniemożliwienia podjęcia działań, w tym wypadku kara dyskwalifikacji nie może być również niższa niż 1 rok.

źródło: prawosportowe.pl / fangol.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.